ยินดีต้อนรับ

•July 8, 2009 • Comments Off on ยินดีต้อนรับ

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลงาน

การเปรียบเทียบวิธีการตรวจหา ESBLs และ AmpC และอุบัติการณ์ของ CTX-M gene ในเชื้อ Enterobacteriaceae ที่แยกได้จาก

โรงพยาบาลรามาธิบดี

Comparative methods for the detection of ESBLs and AmpC and the prevalence of Enterobacteriaceae CTX-M gene isolated from Ramathibodi Hospital.

โดย

นางสาวศิริพร วงศ์ดินดำ

ภาคนิพนธ์เพื่อเป็นส่วนประกอบการศึกษา

ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัมหิดล

ปีการศึกษา 2549

Advertisements