กิตติกรรมประกาศ

        ภาคนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาจากบุคคลหลายท่าน  โดยเฉพาะอาจารย์ ผศ. ชฎารัตน์  จารุชัยมนตรี และ อาจารย์ ดร.รัตนา  ลาวัง อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่ให้โอกาศในการศึกษาวิจัย พร้อมทั้งให้คำแนะนำและช่วยเหลือต่างๆ ทั้งในด้านวิชาการ เทคนิคการปฏิบัติงาน การวางแผน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอภาคนิพนธ์  อีกทั้งเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำภาคนิพนธ์ และให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการทดลอง สุดท้ายขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครปฐมที่เอื้อเฟื้อตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียที่ใช้ในการทำการทดลองในภาคนิพนธ์นี้

นางสาวศิริพร วงศ์ดินดำ

Advertisements

 
%d bloggers like this: