บทคัดย่อ

    เชื้อ Enterobacteriaceae เป็นเชื้อก่อโรคที่สำคัญและพบว่ามีการดื้อยาสูง โดยการสร้างเอนไซม์ Extended spectrum beta-lactamases (ESBLs) และการสร้างเอนไซม์ AmpC
(Class C beta-lactamases) เป็นกลไลหลักของเชื้อที่ทำให้เกิดการดื้อยาในกลุ่ม Third generation cephalosporins ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความไวต่อสารต้านจุลชีพและการสร้างเอนไซม์ ESBLs และ AmpC ของเชื้อ Enterobacteriaceae ที่แยกได้จากผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนครปฐมจำนวน 144 isolates ซึ่งพบว่า เชื้อ Escherichia coli และ Klebsiella pneumoniae มีอุบัติการณ์สูง คือ 68 isolates และ 50 isolates ตามลำดับ โดยพบเชื้อเพียง 6.9 % เท่านั้นที่ไวต่อสารต้านจุลชีพที่ทดสอบทั้งหมด พบเชื้อดื้อยา Ampicillin, Co- trimoxazole, Ciprofloxacin และ Cefpodoxime สูงถึง 93.1%, 45.8%, 36.1% และ 34% ตามลำดับ โดยการดื้อยาของเชื้อมักพบเป็นการดื้อยาหลายชนิดร่วมกัน นอกจากนี้ยังพบเชื้อ 63 isolates (43.7%) ดื้อต่อ Third generation cephalosporins โดยการสร้างเอนไซม์ ESBLs 43 isolates(68.2%), AmpC 8 isolates (12.7%) และ ESBLs/AmpC 11 isolates (17.5%) ซึ่งพบว่าเชื้อ E. coli และ K. pneumoniae สร้างเอนไซม์ ESBLs ถึง 29 isolates (42.6%) และ 15 isolates (30%)
ตามลำดับ ในขณะที่เชื้อ Enterobacter spp. สร้างเอนไซม์ AmpC และ ESBLs เป็น 50% และ 12.5% ตามลำดับ โดยการตรวจหา AmpC ในเชื้อ Enterobacter spp. ต้องทดสอบโดยวิธี double disc ระหว่าง amoxicillin-clavulanic acid กับ cefepime ซึ่งการพบว่าเชื้อมีการสร้างเอนไซม์ ESBLs และ AmpC จะมีผลต่อการรักษาและรายงานผลการทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพในกลุ่ม Beta-lactam ดังนั้นห้องปฏีบัติการทางจุลชีววิทยาจำเป็นต้องทดสอบความไวต่อสารต้านจุลชีพและการสร้างเอมไซม์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาและเฝ้าระวังโรคเนื่องจากการติดเชื้อ Enterobacteriaceae
    นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังได้ทำการศึกษาด้วยวิธี genotype โดยใช้ CTX-M primer เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ของ CTX-M gene พบว่าในเชื้อที่สร้าง ESBLs จะมียีนนี้อยู่ด้วยถึง 66% ส่วนการศึกษา Plasmid AmpC gene พบว่าในเชื้อที่สร้าง AmpC จะตรวจพบ Plasmid AmpC ร่วมด้วยถึง 78.9% ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการรักษา เนื่องจากถ้าเชื้อมียีนนี้แล้ว มักจะดื้อต่อยากลุ่ม 3rd generation cephalosporin ทำให้การรักษาด้วยยากลุ่มนี้เกิดการล้มเหลวได้
คำสำคัญ : Enterobacteriaceae, เอนไซม์ Beta-lactamases, Extended spectrum beta-lactamases, AmpC beta-lactamases, PCR, CTX-M gene, Plasmid AmpC

Advertisements

 
%d bloggers like this: