บทนำ

ปัจจุบันมีรายงานการดื้อต่อยากลุ่ม extended-spectrum cephalosporins ของแบคทีเรียแกรมลบรูปแท่งโดยเฉพาะวงศ์ Enterobacteriaceae จากทั่วโลก โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากแบคทีเรียสร้างเอนไซม์ extended-spectrum b-lactamases (ESBLs) และ AmpC ซึ่งเอนไซม์ ESBLs สามารถสลายยากลุ่ม beta-lactams ทั้งหมดได้ ยกเว้น ยากลุ่ม carbapenems และ cephamycins แต่เอ็นไซม์นี้สามารถถูกยับยั้งด้วย beta–lactamase inhibitor เช่น clavulanic acid ส่วนเอ็นไซม์ AmpC เป็นเอนไซม์ที่สามารถทำให้เกิดการดื้อยาในกลุ่ม third generation cephalosporins ได้และไม่ถูกยับยั้งด้วย beta-lactamase inhibitor โดยการพบเชื้อสร้างเอนไซม์ ESBLs มีผลต่อการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการเพื่อผลในการเลือกใช้ยาในการรักษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากความสำคัญของเอ็นไซม์ทั้งสองชนิดดังกล่าวข้างต้น จึงมีการพัฒนาวิธีการต่างๆ ทั้ง phenotype และ genotype เพื่อใช้ในการตรวจการสร้างเอ็นไซม์ ESBLs และ AmpC ของเชื้อ Enterobacteriaceae ที่แยกได้ ซึ่งการรายงานอุบัติการณ์การสร้างเอ็นไซม์ของเชื้อจึงขึ้นกับวิธีการที่ใช้ทดสอบ ดังนั้นคณะผู้วิจัยศึกษาเชื้อ Enterobacteriaceae ที่แยกได้จากผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีในเดือนมีนาคมและเมษายน พ.ศ. 2548 จำนวน 133 isolates ในด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตรวจการสร้างเอนไซม์ ESBLs และ AmpC ในเชื้อ Enterobacteriaceae เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในงานตรวจประจำวันทางห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
  2. เพื่อศึกษาอุบัติการณ์การสร้างเอนไซม์ ESBLs ชนิด CTX-M ของเชื้อ Enterobacteriaceae
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของเชื้อที่สร้าง ESBLs และ/หรือ AmpC กับการดื้อยากลุ่มอื่นๆ นอก เหนือจากกลุ่ม Beta-lactams
Advertisements

 
%d bloggers like this: