หัวข้อภาคนิพนธ์

หัวข้อภาคนิพนธ์ การเปรียบเทียบวิธีการตรวจหา ESBLs และ AmpC และอุบัติการณ์ของ CTX-M gene ในเชื้อ Enterobacteriaceae ที่แยกได้จาก

โรงพยาบาลรามาธิบดี

Comparative methods for the detection of ESBLs and AmpC and the prevalence of Enterobacteriaceae CTX-M gene isolated from Nakhonpathom Hostipal.
ชื่อ นางสาวศิริพร วงศ์ดินดำ
ภาควิชา จุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎารัตน์  จารุชัยมนตรี

อาจารย์ ดร. รัตนา  ลาวัง

Advertisements

 
%d bloggers like this: